قصر نویی: دسته۳ هم کنار رهایی بودم اما برای آسیا هیچ تماسی با من نگرفتند!

بوسیله گزارش همشهری آنلاین امیر دژ نویی سرمربی تراب گهر سیرجان تو گفت وگو با رادیو ایران گلایه هایی از مدیریت باشگاه استقلال کرد. مربی پیشین تیم هندبال رهایی داخل خصوص شرایط این روزهای آبی پوشان نشانی کرد: دستور بدهید من درباره خلاصی صحبت نکنم بجای گویا غلام جزو پیشکسوت های رهایی نیستم.

توجه داشته باشید که من ۲۲ سال داخل نجات بی آرامی ورزش کردم و هم مربیگری و در بدترین شرایط از دسته ۳ و نهمی جدول هم کنار استقلال بودم. در این ۵ سال این همه مدیرعامل آمد و رفت تا اینکه یک نفرشان به من زنگ نزدند و حال مرا نپرسیدند.

فصیح مدیران بالادستی گفته اند که روی اسم قصر نویی شیار قرمز بکشند. اصلا بحث پیشنهاد زدودن بوسیله من حتی زنگ هم نزدند. زمانی که نجات می هوی درون لیگ قهرمانان آسیا پیشگاه پیدا کند، غلام مسئولیت هیچ تیمی را نداشتم و حداقل بوسیله عنوان یک مشاور غصه از غلام رویت نخواستند. به تفکر همین من درباره استقلال هیچ حین صحبت نمی کنم و برای آقای فکری غم آرزوی موفقیت می کنم. بوسیله مدیران استقلال دستور دادند که بوسیله قلعه نویی نه حق دارید اکسید بزنید و خیر حال او را بپرسید. من نمی دانم چه کسی رخصت داده و فرع ای هم ندارم بدانم.