گاف عجیب خیابانی در بازی رهایی و سپاهان

به گزارش همشهری آنلاین، داخل دقیقه ۳۵ باری درون حالیکه صدای تماشاگران از اهتزاز گوی ورزشگاه پخش می شد خیابانی ناگهان گفت نمی دانم صدای تماشاگران از کجا می آید،   تو زورخانه آستان دارند یا  ازبیرون ورزشگاه صدای آنها می آید. داخل این نفس بی شمار سریع به او شناسایی دادند که این صدای تماشاگران از بلند گو ها پخش می شود و او همچنین خیلی نوک تیز اشتباه خود را ارامش کرد.

.