ویدئو / گل‌های مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا

متجاوز از 200 سال از انتخاب تهران بوسیله عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این قصبه از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل دیپلماتیک اداری سرزمین طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی قابل قبولی دارد.