تصاویر | تشییع پیکر جعفر کاشانی ؛ پیشگاه پروین، عابدزاده، دادکان و …