بیرانوند امشب بوسیله بلژیک می جوی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین ،این بازیکن برای پیشگاه درتست های پزشکی باشگاه آنتورپ بلژیک نا کنون دوبار عازم فرودگاه شده اما  هربار به برهان بروز بغرنج موفق به انجام عروج نشده است. آخرین بارمشکل بیرانوند برای خروج از سرزمین درباره نظام مواجب بوده که با ردیابی های قیافه پژمان این دشوار هم حل شد تا این دروازه بان ملی پوش امشب مبدا بوسیله قطر و سپسبلژیک سفر کند. بیرانوند باز حزن از سیر به بلژیک بازماند