انتصاب یک “مستنطق” داخل باشگاه پرسپولیس

بوسیله گزارش ایسنا، با حضور محمدحسن انصاری فرد در باشگاه پرسپولیس این محفل محبوس تغییر و تحولات زیادی درون جثه مدیریتی خویشتن شده است. از زمانی که انصاری فرد به خشکی امدن روی صندلی مدیریتی قرمزهای تهران نشست، تماشاگر تغییراتی داخل کادر روابط عمومی، معاونت اقتصادی، مشاوران و… بوده ایم اما درون این میان حواشی خاصی برای یکی از انتصاب های انصاری فرد ابداع شده است.

یکی از کسانی که انصاری بی همتا با حضور در باشگاه پرسپولیس به او مسوولیت داده، فردی است که در دوره های مدیریت های پیشین در این محفل فعالیت داشته و بوسیله خیال ابهام ها و مشکلاتی که آن زمان داشته، نهادهای نظارتی گزارشی را درباره این شخص و عملکرد پرابهام او تهیه و به قوه قضاییه ارسال کرده اند.

اکنون اطلاع می رسد با اینکه این فرد مجدد داخل باشگاه پرسپولیس کار کار گرفته، شکایت مذکور همچنان داخل شعبه ۲ دادسرای اتیکت و رسانه منبسط و پرونده این بی تا به عنوان متهم داخل قضیه است.

با این شرایط باید هواخواه ماند و دید که آیا درباره امتداد فعالیت این فرد با باشگاه پرسپولیس تجدید نظر می شود یا اینکه مدیر عامل ابتکاری نفس پرسپولیس تبعات ادامه فعالیت این شخص را خواهد پذیرفت.